Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

ADR / TMGD

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde 1968 yılında yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Uluslararası Taşınması Sözleşmesine (ADR) ülkemiz, 30.10.2009 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olmuş ve bu süreç 22.03.2010 tarihinde Birleşmiş Milletlerin üyeliğimizi resmen kabul edip bildirmesi ile tamamlanmıştır. ADR Sözleşmesi kapsamında ülkemizde yürütülen çalışmalar, karayolu taşımacılık sektöründe arz ettiği önem açısından Birliğimizce yakından takip edilmekte olup, tehlikeli maddelerin taşınmasında çevrenin ve insan sağlığının korunması ilkelerinin benimsenmesi anlamında büyük önem taşımaktadır.

ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ) , tehlikeli maddelerin , insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir , Bu yönerge , taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin , alıcıların , dolduranların , yükleyenlerin , boşaltanların , ambalajlayanların , taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk , yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.

TMGD Hizmeti alabilmek için öncelikle Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak gerekmektedir. Bu belge Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT, web sitesi: www.tmkt.gov.tr) tarafından, Bakanlığın Bölge Müdürlüklerinde verilmektedir.

TMFB alan işletmeler; faaliyet alanlarına göre aldıkları belge doğrultusunda ihtiyaçlarına göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) çalıştırmak zorundalar. Bu hizmeti alırken dikkat etmeleri gereken ilk şey, kendi faaliyet alanlarına göre mevzuat araştırması yapmak ve işletmenin ADR Yönetmeliği ile birlikte diğer kanunlarla adaptasyonunun sağlanmasıdır. Çünkü Tehlikeli Madde sektörünü ilgilendiren ve sağlıklı yürütmek için bağlı olduğumuz tek mevzuat ADR Yönetmeliği değildir. ADR Yönetmeliğinin yanı sıra, çevre, atıklar, üretim ve iş güvenliği konularındaki kanun ve yönetmelikler, hatta Türk Ceza Kanunu da ADR Yönetmeliği ile direk bağlantılıdır.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) KİMDİR?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; Tehlikeli Malların Karayollarıyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 4 v bendine göre:

(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR Bölüm 1.8.3te belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek kişiyi ifade eder.

ADR Bölüm 1.8.3’ e göre;

(TMGD) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının asıl görevi, işletme liderinin sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

İşletme içerisindeki faaliyetler bakımından, bir danışmanın belirli görevleri şunlardır:

Tehlikeli malların taşınması hususundaki zorunluluklara uygunluğun izlenmesi;

Tehlikeli malların taşınması hususunda işletmeye öneriler sunulması;

Tehlikeli malların taşınması dahilindeki işletme faaliyetleri konusunda işletme yönetimine, yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor hazırlanması. Bu gibi yıllık raporlar 5 yıl saklanır ve talep üzerine ulusal makamlara ibraz edilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevleri, aynı zamanda işletme ile ilgili aşağıdaki uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de içerir;

Taşınan tehlikeli malların saptanmasını düzenleyen zorunluluklara uygunluk prosedürleri;

Taşıma araçları satın alınırken, işletmenin taşınan tehlikeli mallara ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı;

Tehlikeli malların taşıma, yükleme ve boşaltımında kullanılan teçhizatların kontrol yöntemleri;

Mevzuatta yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının uygun eğitimi ve bu eğitimin kayıtlarının saklanması;

Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza ya da güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygun acil durum yöntemlerinin uygulanması;

Araştırma yapılması ve gerektiğinde tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar ya da ciddi ihlaller konusunda rapor hazırlanması;

Kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanması; – Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve kullanımına ilişkin olarak tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili yasal kuralların ve özel gereksinimlerin ne ölçüde dikkate alındığı;

Tehlikeli malların taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarının onaylanması;

Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında yer alan risklere karşı daha hazırlıklı olmak için önlemler alınması; – Taşıma sırasında bulunması gereken dokümanların ve güvenlik teçhizatlarının, taşıma aracında bulunduğunu temin etmeye yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması ve bu doküman ve teçhizatların düzenlemelere uygunluğu;

Yükleme ve boşaltma işlemlerini düzenleyen zorunluluklara uygunluğun temin edilmesine yönelik onaylama prosedürlerinin uygulanması;

1.10.3.2’de belirtilen güvenlik planının bulunması.

Hangi Şirketler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etmeli?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği Madde 2 1. Bendine göre;

  1. a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
  2. b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,kapsar.

Muafiyetler!!!

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği Madde 2 2. Bendine göre;

Bu Tebliğ,

a)Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

  1. b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

kapsamaz

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği Geçici Madde 2 ye göre;

(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmyönek veya TMGDden hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

 HANGİ ŞİRKETLER TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ EDİNMELİ?

 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Madde 2 a bendine göre;

            Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığı zinciri içerisinde yer alan; dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecilerini

kapsar.

TMGD DANIŞMANLIK HİZMETİ

22 Mayıs 2014 tarihli “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50(elli) ton üstü miktarlarda tehlikeli maddeyi gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, boşaltan ve 50(elli) ton ve üzeri taşıma kapasitesi bulunan taşımacılar, bünyelerinde en az bir adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak zorundadırlar.

Firmamız bu zorunluluk kapsamında sizlere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

 

Başa dön